Til innholdet

Boligtomt i attraktivt område. Usjenert beliggende innerst i blindvei. Kort vei til Skallevoldstranda. Meget solrikt. ZOLGT

Solliveien 30
Prisantydning 2 500 000 , -
Boligtype: Boligtomt
P-ROM: 0
BRA: 0 m²
Soverom: 0
Byggeår: 0
Tomtareal: 820 m²
Bestill salgsoppgave Last ned salgsoppgave

Ansvarlig megler
Jens Erik Wesenberg

Jens Erik Wesenberg

Adresse

Solliveien 30 3150 Tolvsrød

Adkomst

Se vedlagt kartskisse i FINN-annonsen. Ved å trykke på kartet får du enkelt tilgang til en spesifisert reiserute fra din startdestinasjon til boligen. På visningsdagen vil det bli skiltet med visningsskilter fra Z-eiendom. Velkommen til visning!

Beliggenhet

Tomten har umiddelbar nærhet til sjøen og flott strand på Skallevold. Her kan man starte dagen med et morgenbad og avslutte dagen med kveldsbad. Tomten ligger i naturskjønne omgivelser med en rekke fantastiske tur- og rekreasjonsområder i umiddelbar nærhet. Esso-skogen - perfekt for turer, løping og sykkel, Karlsvika friområde og Skallevoldstranden med lekeplass og sandvolleyballbane ligger kun en kort gåtur unna. Her kan små og store nyte livet på egen eiendom eller ta for seg av nærområdets mange rekreasjonsmuligheter - enten det være seg på turer i skog og mark eller late dager på stranden. Skallevold er et ideelt område for barnefamilier! Trygg og kort skolevei, barnehager innenfor kort rekkevidde, samt en rekke gode idrettstilbud som Slagenhallen og Flint idrettsanlegg med bl.a. flere fotballbaner og tennisanlegg gjør området spesielt attraktivt. Ellers kan vi nevne at Skallevold er et meget attraktivt og velansett villaområde - som passer perfekt for alle aldre. Fra tomten er det kun få minutters kjøring til Tolvsrødsenteret og Olsrød Park med et bredt tilbud av butikker. Til Tønsberg sentrum er det ca. 7 km. og det er busstopp rett i nærheten av eiendommen. Svært gode bussforbindelser, bussavganger hvert 15. min på hverdager.

Type, eierform og byggeår

Boligtomt Selveier

Areal og eierform

Areal: Ca. 820 kvm, Eierform: Eiet tomt

En mindre del av tomten mot øst er regulert til turvei som fører til lekeareal i nord. Turveien er søkt fradelt, og skal beholdes i kommunalt eie. Etter fradeling vil boligtomtens areal bli ca. 820 kvm.

Tomt og hage

Tomten er flat med noe gjengrodd vegitasjon. Ihht. reguleringsbestemmelsene så skal grad av utnytting ikke overstige %- BYA = 25 %. Ihht. reguleringsplanen så skal boligen ha saltak med takvinkel mellom 22 grader og 45 grader. Maksimum gesimshøyde: 6,5 meter og maks mønehøyde 8,5 meter. Det kan i område B1 og B2 oppføres frittliggende eneboliger med tilhørende anlegg. Se forøvrig vedlagte reguleringsbestemmelser og reguleringsplankart i salgsoppgaven.

Tomten selges uten byggeklausul. Kommunen som grunneier søkte om rammetillatelse for enebolig som ble vedtatt i UPB den 11.12.2020. Rammetillatelsen følger vedlagt i salgsoppgaven.

Eier

Tønsberg kommune v. Christin Barstad Tønsberg kommune v. Svenn Terje Venjum

Vei, vann og avløp

Offentlig vann og avløp ligger sør på eiendommen, se vedlagte situasjonskart. Tomten har adkomstvei til eiendommen i sør via privat stikkvei. Det foreligger en tinglyst rettighet for adkomst over eiendommen gnr. 137 bnr. 13 og gnr. 137 bnr. 282.

Reguleringsplan

Tomten ligger innenfor reguleringsplan for område mellom Granborgveien og Solliveien, vedtatt 10.11.2000 og er regulert til boligfomål. En mindre del av tomten er regulert til turvei. Det er fattet vedtak i Utvalg for plan og bygg (UPB, 262/20) om fradeling av denne, slik at turstien beholdes i kommunalt eie ved salg. Etter fradeling av turvei vil boligtomtens areal bli ca. 820 kvm. Kommunen avventer endelig oppmåling. Oppmålingen bekostes av kommunen.

Det har kommet nabovarsel fra nabotomten i vest gnr. 137 bnr. 337 (Hytteveien) om oppføring av enebolig. Kommunen har til varslet bemerket at høyde på ferdig gulv (FG C+8,60) er satt høyt i terrenget og bedt dem vurdere å senke bygget noe. Kopi av tegninger foreligger på meglers kontor.

Tinglyste rettigheter og servitutter

Det er innhentet kopi av servitutter som kan være av interesse å lese innen budgivning. Disse kan lastes ned fra internett eller be om kopi fra megler.
Eiendommen selges med de tinglyste heftelser/servitutter som påhviler eiendommen. Det vil kun være selgers eventuelle pengeheftelser som vil bli slettet. Kjøper bekrefter å være kjent med og aksepterer at øvrige heftelser/servitutter vil bli stående på eiendommen. Det er kjøpers ansvar å sørge for at hans bankforbindelse blir gjort kjent med disse forhold og at kjøpers eventuelle lån for kjøp av eiendommen, er gitt på disse vilkår.

Prisantydning

2 500 000,-

Beregnet totalkostnad

2 500 000,- (Prisantydning) Omkostninger 11 500,- (Boligkjøperforsikring HELP (valgfritt)) 172,- (Pantattest kjøper) 585,- (Tingl.gebyr pantedokument) 585,- (Tingl.gebyr skjøte) 80 000,- (Dokumentavgift) -------------------------------------------------------- 92 842,- (Omkostninger totalt) -------------------------------------------------------- 2 592 842,- (Totalpris inkl. omkostninger) NB: Regnestykket forutsetter at det kun tinglyses ett pantedokument og at eiendommen selges til prisantydning.

Betalingsbetingelser

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler, på meglers klientkonto, senest på siste virkedag før overtagelsen finner sted.

Oppgjør

Hele kjøpesummen med omkostninger må være innbetalt og disponibel for megler på meglers klientkonto, senest på siste virkedag innen overtagelsen finner sted. Opptjente renter utover 1/2 R, tilfaller selger.

Meglers vederlag (betales av selger):

Meglerprovisjon: kr. 20.000
Tilretteleggingshonorar: kr. 19.950

Boligkjøperforsikring

Z Eiendom as formidler Boligkjøperforsikring Fra HELP Forsikring AS. Det er en rettshjelpsforikring som gir trygghet og profesjonell juridisk hjelp dersom det oppdages uventede feil eller mangler ved boligen de neste fem årene.
Egenandel kr 4 000,- påløper i tvistesaker. Du kan ta kontakt med megler for å få informasjon om boligkjøperforsikring eller lese mer på help.no. Forsikringen tilbys kun til privatpersoner som kjøper eiendom til eget eller nærmeste families bruk, og det er en forutsetning at kjøpsavtalen reguleres av avhendingsloven. Ved kjøp av landbrukseiendom/småbruk, er det kun forhold til tilknyttet til våningshuset som omfattes av forsikringen. For nærmere detaljer henvises det til forsikringsvilkårene. Megler mottar kostnadsrefusjon fra Help.

Andre opplysninger

Det er ikke innhentet særskilte opplysninger om evt pålegg fra e-verk eller brann/feievesen.

Integrerte hvitevarer medfølger i handelen. Øvrige hvitevarer medfølger ikke i handelen, med mindre det klart fremgår av prospektet hvilke hvitevarer som medfølger.

Budgivning

Alle bud skal inngis skriftlig til megler. Benytt "Gi bud"-knappen på våre annonser for å registrere ditt bud elektronisk. Dette er en enkel og sikker løsning som lar deg signere budet elektronisk ved hjelp av BankID.

Finansiering

Z Eiendom as setter deg gjerne i forbindelse med en dyktig finansiell rådgiver i Sparebank1 BV. Kontakt din megler om dette.

Finn.no: Visningstekst

Vi må vite på forhånd om du kommer ved annonsert fellesvisning og ber deg ta kontakt i god tid før annonsert tidspunkt for avtale visning på angitt dag. Bruk "visningspåmelding" i finn-annonsen påmelding. Dette gjør vi for å unngå spredning av smitte ved at for mange er på visningen samtidig. Husk å bestille salgsoppgaver digitalt så er du godt forberedt. Visninger hvor det ikke er påmeldte på forhånd vil ikke bli avholdt. NB: Dersom du er i risikogruppen, ber vi deg kontakte megler.

Overtagelse

Avklares i forbindelse med budgivning.

Viktig informasjon / Solgt 'som den er'

Eiendommen selges i den forfatning den er under visning. Salget følger Avhendingsloven § 3-9: "Endå eigedomen er selt "som han er" eller med liknande allment atterhald, har eigedomen likevel mangel der dette følger av §§ 3-7 eller 3-8. Eigedomen har også mangel dersom han er i vesentlig ringare stand enn kjøparen hadde grunn til å rekne med ut i frå kjøpesummen og tilhøva ellers." Kjøper kan derfor ikke påberope seg noen andre bestemmelser etter avhl. Kapittel 3, enn det som følger direkte av § 3-9. Dette reduserer selgers ansvar etter avhendingsloven og vil være en del av kontraktsvilkårene, dersom man ikke reserverer seg mot avhl. § 3-9 ved budgiving.
Det er den faktiske bruken av rommet ved salgstidspunktet som har avgjort om rommet er definert som P-Rom eller S-Rom, jfr Tilstandsrapportens pkt. vedrørende arealer. Dette betyr at enkelte rom kan være i strid med byggeteknisk forskrift og mangle godkjennelse i kommunen for den aktuelle bruken, selv om arealet er medtatt som P-Rom. Det gjøres derfor spesielt oppmerksom på at de eventuelle rom som faller inn under ovennevnte er kjøpers ansvar og risiko. Kjøper påtar seg risikoen både for fremtidig fortsatt bruk og eventuelle pålegg, herunder risikoen for om bruken lar seg godkjenne, og alle kostnader forbundet med dette. Alle arealer er henter fra takstmannens Tilstandsrapport. Arealene er oppgitt av takstmannen på grunnlag av takstbransjens rettledningfor arealmåling. Av rettledning fremkommer det at også areal(unntatt boder) som ligger utenom selve bruksenheten skal inngå i BRA, og noen ganger også i P-Rom. Megler har selv ikke målt eiendommen.
Salgsoppgaven er basert på selgers opplysninger og meglers egen undersøkelser. Salgsoppgaven er godkjent av selger.

Lov om hvitvasking

I henhold til Lov av 6. mars 2009 nr. 11 om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering(Hvitvaskingloven) er megler forpliktet til å gjennomføre legitimasjonskontroll. Dette innebærer blant annet plikt for meglerforetaket til å foreta kundekontroll av begge parter i handelen, herunder plikt til å foreta kontroll av reelle rettighetshavere der kjøper (budgiver) opptrer på vegne av andre enn seg selv. Endelig kundekontroll av kjøper skjer senest på kontraktsmøtet. Dersom kundekontroll ikke kan gjennomføres, kan ikke meglerforetaket bistå med gjennomføring av handelen, herunder foreta oppgjør. Meglerforetaket er videre forpliktet til å rapportere «mistenkelig transaksjoner» til Økokrim. Med «mistenkelige transaksjon» menes transaksjon som mistenkes å involvere utbytte fra straffbar handling eller som skjer som ledd i terrorfinansiering. Manglende mulighet for kundekontroll kan også være et forhold som gjør transaksjonen mistenkelig. Det kan ikke gjøres ansvar gjeldene mot meglerforetaket som følge av at meglerforetaket overholder sine plikter etter Hvitvaskingsloven.

Oppdragsansvarlig

Z Eiendom AS
Postboks 55
3106 Nøtterøy
Foretaksregistrert orgnr: 988024082
Laster kart..

Jens Erik Wesenberg

Eiendomsmegler MNEF/Partner

Har du spørsmål angående eiendommen?

Kontakt Jens Erik Wesenberg

Trenger du hjelp vedrørerende kjøp av bolig?