Til innholdet

OPPUSSING OG DISPENSASJONSØKNAD

- En dispensasjon er en tillatelse til å fravike fra gjeldende lover og regler i spesielle tilfeller, forteller Erlend Løvold, eiendomsmegler i Z-eiendom. Dersom byggeprosjektet ditt krever at du fraviker fra bestemmelser i plan- og bygningsloven, reguleringsplanen eller andre relevante regler, må du søke om dispensasjon.

EIENDOMSMEGLER ERLEND LØVOLD I Z-EIENDOM AS.

 

Forskjell på byggesøknad og dispensasjonssøknad

Når vi snakker om dispensasjoner, er det viktig å skjelne mellom byggesøknad og dispensasjonssøknad. At et prosjekt er søknadspliktig betyr at det ikke kan gjennomføres uten at det sendes inn en byggesøknad. Denne søknaden må så godkjennes av plan- og bygningsetaten i din kommune før arbeidet kan starte. Et eksempel på et slikt prosjekt er bruksendring av bod til oppholdsrom. 

En dispensasjonssøknad er kun nødvendig når tiltaket det søkes om ikke er i tråd med plan- og bygningsloven, kommunens reguleringsplan, kommuneplan eller kommunedelplan. Et eksempel kan være dersom du ønsker å bygge på tomten utover tillatt utnyttelsesgrad. Sjansen for å få et nei er også vesentlig større ved dispensasjonssøknad: Så lenge en vanlig byggesøknad oppfyller nødvendige krav, skal den i utgangspunktet bli godkjent. En dispensasjonssøknad må derimot overbevise kommunen om at akkurat du burde få unntak fra reglene. 

Hvorfor trenger man dispensasjon?

På et helt grunnleggende nivå setter Plan- og bygningsloven føringer for hva du har lov til å bygge, hvilke krav som settes til ulike tiltak og når du må søke til kommunen før du starter. Kommer bygg- eller renoveringsprosjektet ditt til å avvike fra disse bestemmelser, må du søke om dispensasjon for dette. 

 

Et velkjent eksempel er om du ønsker å bygge i strandsonen. Strandsonen i Norge er strengt regulert for å forhindre at tilgang til verdifulle områder for friluft og kulturminne går tapt. Landet er delt inn i tre soner som bestemmer hvor strengt byggeforbudet skal tolkes, men krav om dispensasjon er likt for alle. I tillegg til de grunnleggende bestemmelsene som gjelder for all bygging i Norge, finnes det egne regler for kommuner og andre, mindre områder.

Reguleringsplanen er, per plan- og bygningsloven, “et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.” Reguleringsplaner setter føringer angående alt fra hvor høyt og stort du kan bygge til hvilke farger og materialer du kan bruke. Den bestemmer også hvor det kan bygges og hvor det ikke kan bygges, og hvilke områder som skal vernes. Planen er utformet som et kart hvor bestemmelser for ulike områder fremkommer. Du finner reguleringsplanen som gjelder for din eiendom på kommunens nettside.

https://www.tonsberg.kommune.no/tjenester/plan-bygg-og-eiendom/

https://faerder.kommune.no/tjenester/plan-kart-bygg-og-eiendom/

https://www.sandefjord.kommune.no/Teknisk/Min-Eiendom/Byggesak/

 

 

Eksempler på bestemmelser man kan finne i en reguleringsplan:

  • Alle bebyggelse i område skal være villamessig
  • Bebyggelsen skal ikke være høyere enn 9 meter
  • Kun ene- og tomannsbolig kan bygges 
  • Eksisterende trær som avmerket på kart og andre vesentlige vegetasjonselementer skal bevares

Hvordan søker du om dispensasjon?

For å få dispensasjon, må søknaden oppfylle visse krav

  • Dispensasjon kan ikke gis om hensyn bak bestemmelsen det dispenseres fra, hensynene i lovens formålsbestemmelse eller nasjonale eller regionale interesser blir vesentlig tilsidesatt
  • Fordelene ved innvilget dispensasjon må være klart større enn ulempene
  • Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler
  • Dispensasjonens konsekvenser for helse, miljø, jordvern, sikkerhet og tilgjengelighet må særlig vektlegges

 

Husk, selv om søknaden møter alle krav, er det ikke garantert at den innvilges. Hvor strengt dispensasjonsvurderingen håndheves kan variere. - Derfor er det lurt å tenke seg nøye gjennom før man forplikter seg til et prosjekt som krever dispensasjon, understreker Løvold.